چاپ یک مطلب در سال ۱۹۱۹ ، این گمان را تقویت می کند که این واقعه در سال  ۱۹۰۷ اتفاق افتاده است .کدام واقعه؟ردپای یک شاهکارطلایی به نام رولزرویس  درایران!!در این صورت ورود این اتومبیل توسط علی شاه قاجار  و مدل آن « سیلور گوست » بوده است .از  آن تاریخ تا سال ۱۹۲۳ جمعا ۱۳ دستگاه سیلورگوست دیگر به ایران واردشد و  رولز رویس بعد از آن به عصرفانتوم  قدم گذاشت و مدل جدید خود را به این نام  مزین نمود . رضاشاه در سال 1926 اولین رولزرویس خود را که یک « phantom I » بود دریافت نمود.

تصاویر منتشر شده در زیر آمده است:

منبع: مجله ماشین